👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق اثر باد بر فرسایش سطحی خاک

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق اثر باد بر فرسایش سطحی خاک

تحقیق اثر باد بر فرسایش سطحی خاک

بررسی اثر باد بر فرسایش سطحی خاک

مقدمه

فرسایش  بادی یک معضل جدی در بیشتر مناطق خشک و نیمه خشک دنیا و ایران است . توانائی پیش بینی دقیق فرسایش بادی خاک برای بسیاری منظورها ، از جمله برنامه های حفاظتی ، منابع طبیعی ، و کاهش آلودگی هوا ناشی از طوفان ضروری است ( 3 ) .  از آنجایی که نیروی باد در طول سال ، ماه وحتی روز تا حد زیادی تغییر می نماید ، و همچنین قدرت فرسایندگی باد بستگی به توان سوم سرعت باد دارد .

...

اعم مطالب:

پیش بینی سرعت و جهت بادهای فرساینده در ایران

مطالعه حساسیت خاک سطحی  اراضی منطقه رودشت اصفهان به فرسایش بادی

روشهای اندازه گیری زبری سطح خاک و کاربرد آن در فرسایش بادی

کمی نمودن رسوبات فریاشی یافته بادی در منطقه شرق اصفهان

تعیین شار سایش و انتشار ذرات خاک با استفاده از خصوصیات خاک و شبیه سازی سرعت و جهت باد

👇محصولات تصادفی👇

مقاله اهداف و اهمیت اجتماعی ورزش و تربیت بدنی بررسی آنالیز پویای آب به حساب نیامده در شبکه های توزیع آب شهری مجموعه چهارم مقالات مدیریت مالی -سود مستندات سیستم انبارداری كفش مشكین مشهد به همراه کار با نرم افزار پرسشنامه بررسی تاثیر اجرای سامانه هوشمند جامع امور گمرکی در گمرک خرمشهر