👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی جامع جوانان

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی جامع جوانان

پایان نامه بررسی جامع جوانان در60 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی جامع جوانان در60 صفحه ورد قابل ویرایش

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

فصل اول: شخصیت انسانی ومعنی جوان

بخش اول: هویت یابی                                                                                                    2

بخش دوم: معنی جوان ونوجوان                                                                                     4

     درباره جوان                                                                                                             5

فصل دوم: بلوغ روانی واجتماعی جوان

بخش سوم: بلوغ روانی وجنسی جوان                                                                              7

    رشد اجتماعی                                                                                                            10

فصل سوم: بررسی مشكلات سنی

بخش چهارم: بررسی مشكلات سنی                                                                                            12

بخش پنجم: مشكلات ونیازهای دوره ی جوانی ونوجوانی                                                                        14

افسردگی                                                                                                                                   16

اضطراب                                                                                                                                    18

بخش ششم: اعتیاد درجوانان

نقش شخصیت دراعتیاد                                                                                                               20

اعتیاد وموادمخدردرنوجوانان                                                                                                      22

بخش هفتم: آسیب های اجتماعی دررابطه با جنس مخالف

الگوپذیری ورابطه با جنس مخالف                                                                                              25

آسیب های اجتماعی دختر وپسر                                                                                                  26

 

فصل چهارم: نقش خانواده

بخش هشتم: هنجارهایی درتربیت                                                                                                29

روش پرورش جوانان ونوجوانان                                                                                                 29

نقش خانواده                                                                                                                             32

برخوردهای نامطلوب                                                                                                                 33

بخش نهم: توصیه های بهتر برای ارتباط باجوانان                                                                          35

نكته ای به والدین(رشد اجتماعی)                                                                                               37

پدرها ومادر ها حتماً بخوانند                                                                                                       37

بخش دهم: آسیب ها وموانع اجتماعی

پسران ایرانی شغل می خواهند                                                                                                     40

ازدواج                                                                                                                                      42

فراردختران عواقب ومشكلات آن                                                                                               45

آسیب های اجتماعی فرار پسران                                                                                                  50

جوانان دیروز                                                                                                                             55

ضمائم                                                                                                                                     60

 

‹‹بخش اول››

 هویت یابی             

(یكی ازوظایف مهم درتعلیم وتربیت یك نسل، یاری دادن آن برای یافتن هویت خویش است . روان شناسان، دوره نوجوانی یعنی حد فاصل بین 13 تا 18 سالگی را دوره حساسی برای یافتن هویت می دانند.درصورتی كه نوجوان بتواند دراین مدت برای خویش تصویری رضایت بخش وامید آفرین بدست آورد، مراحل بعدی زندگی را با تعادل، پرشور وپرتحرك آغاز خواهد كرد. نوجوان درچنین وضعیتی قدم دردوره های جهانی خواهدگذاشت، به گونه ای كه می داند چه   می خواهد ومی داند كه چه راهی پیش رو دارد وچه باید بخواهد. درصورت تحقق ناپذیری این هویت ، نوجوان دچار‹‹ آشفتگی نقش ›› خواهد شد. یعنی درمورد خود ونحوه رفتاری كه  می بایدداشته باشد ، دچار تردیدی می شود.درچنین صورتی، انتخاب یك الگوی مشخص برای او مشكل خواهد شد به همین لحاظ ممكن است هرچند صباحی، به رنگی وشكلی درآید.

درجوامعی كه پیچیدگی وتنوع رفتاری، زیاد به چشم می خورد، الگوهای متعددی درمقابل نوجوان وجود خواهدداشت، كه او را درانتخا ب یك یاچند الگو برای همانند سازی، یعنی انتخاب شیوه ای برای زیستن باالهام از آن الگوها، با مشكل مواجه می سازد.درجوامع ساده، مانند جوامع روستایی وعشایری، هویت یابی نوجوانان با مشكلات كمتری مواجه خواهد بود. دراین گونه جوامع معمولاً چند نوع شغل وشخصیت معدودبه منزله الگوهای قالبی درمقابل نوجوان قراردارند كه نوجوان دربرخورد با مشكلات می تواندبا آنها همانند سازی كند. از این رو درجوامع ساده ایران به فراوانی با نوجوانان 14 یا 15 ساله ای روبرو می شویم كه مانند مردان وزنان آن جامعه رفتار می كنند ودرجمع آنان وتقریباً همپای آنان رفتار كرده، اظهار نظر می كنند.

یكی از مسائل  مهم درهویت یابی ، ‹‹ هویت یابی جنسی›› است.وقتی سخن از هویت یابی است، می باید نوجوان درمورد جنسیت خویش ونقش های مربوط به آن نیز به تصور روشنی دست پیدا كند. پسر باید به این نكته واقف شودكه مرد كیست وچه خصوصیاتی لازم است داشته باشد. دختر نوجوان نیز لازم است درمورد اینكه زن كیست وچه خصوصیاتی باید داشته باشد، به تصور روشنی باید برسد.)1

 

هنجاری هایی درتربیت

 روش پرورش نوجوانان و جوانان

- سخنی ازامام علی (ع) درموردنقش معلم‹‹ كسی كه خود را درمقام راهبری مردم قرار می دهد، باید بیش از آنكه به تعلیم دیگران بپردازد، به تعلیم خویش اقدام كند. وتأدیب او به عملش، پیش از تأدیب بوسیله زبانش باشد. كسی كه معلم ادب كننده خویشتن است ، به احترام سزاوارتر از كسی است كه (فقط) معلم ومربی مردم است››.

- ازدستوردادن مستقیم ومكرر به كودكان خودداری كنید. بگذاریم كه خودش آنگونه رفتاری راكه از او انتظار داریم درك واحساس كند .اولیاء باید دربرخورد رفتاری قابل ارزش وآگاهانه ومبتن برآزادی ارائه دهند نه  ناگهانی وعكس العمل وانفعالی كه موجب اختلالات روانی دررفتارهای بعدی آنان گردد. باید بدانید مقررات مربوط برآنان به چه علت وبرای چه وضع شده است ودلیل كارها را بدانند تا بهتر پذیرا باشند ودراین راستا باید سعی شود.

دادن آزادی به نوجوان  موجب ایجاد روحیه ای استقلال طلبانه وكنجكاو در آنان می گردد درنتیجه ، تلاش وكوشش آنان درتسلط به محیط افزایش یافته ودارای روحیه اعتماد به نفس می گردد. بطوریكه دربرخورد با موقعیت های جدید آمادگی استفاده از شیوه مناسب برای انجام عكس العمل مناسب دروجودشان  متبلور می گردد. البته تشویق والدین به این امر كمك بسزایی می كند.والدین ومربیانی كه ازآزادی وحركت وتكاپوی جلوگیری می نمایند، باعث ازدست دادن یا ضعیف شدن روحیه كنجكاوی وانگیزه استقلال طلبی واعتماد به نفس آنان می گردد. تا آنجا كه بیشتر آنها حس ابتكارواستقلال خود را از دست داده ودرانجام كارها ناتوان شده وفاقد پایداری واستقامت دركارها می شود ولذا دربرابر مشكلات با سختی ودشواری روبروگشته وازانجام كارها سرپیچی نموده ومرتب شكایت می كنند. به نظر می رسد علت این كارها فقدان تشویق وآزادی عمل برای كوشش های اولیه دوران نوجوانی باشند. اختلافات والدین دردشواری های امور جنسی، عدم همكاری ودرك یكدیگر اختلاف سنی، اختلاف عقیده، وهمچنین اختلاف دوستان وفامیل وبطور كلی، فقدان روابط محبت آمیز بین والدین، درایجاد ارتباط بی دغدغه وسالم ویا دشواری های عاطفی وناسازگاری فردی ومشكلات یادگیری دانش آموز تأثیربسزایی دارد.

- همانند سازی یا الگوگیری: همانند سازی جریانی است ناخودآگاه كه با احساس لذت وآرامش كودك تداعی می شودو روابط تنگاتنگ یا منبع پاداش دهنده وتشویق كننده دارد، بطوریكه كودكانی كه همانند سازی شدید با والدین ومربیان خود دارند كه آنان را گرمتر وپرمحبت تر وپاداش دهنده تر احساس كنند واین نكته گواه براین است كه اساس وپایه همانند سازی، عشق ومحبت واحترام به والدین ومربی نسبت به شخصیت كودك نهفته است ووالدین هرقدر بتوانند با كودكان ارتباط نزدیك حاصل كنند، درایجاد این جریان موفقتر خواهند بود. والدین پرخاشگر، فرزندان پرخاشگری را پرورش می دهند وهمچنین پدر ومادر مؤدب وبا مهر ومحبت ، كودكان باادب وپراحساس وبا محبتی را تربیت می كنند. تحقیقات نشان داده است كه به بغرنج ترین مسائل روانی درجوانان بعلت نقص وضعف تربیتی دردوران اولیه زندگی آنان  ایجاد گردیده است.

- به تجربه ثابت شده كه والدین بی توجه، وآنان كه وقتی را صرف تربیت فرزندانشان نمی كنند ازسوی نونهالان خود جدی گرفته نمی شوند . دخالت دركارهای كودكان باید بطور راهنمایی وارشاد باشد. نه بصورت امر ونهی- تا روح لطیف كودك درسازگاری با عمل، توافق بیشتری ازخود نشان دهد. برخورد با موقعیت های تازه بخصوص درروابط اجتماعی درصورت جذاب بودن به تجدید سازمان شخصیت كودك می پردازد.

- مربیان ووالدین باید واكنش ها ورفتارهای نوجوانان را ، كه موجب ناسازگاری وناكامی  می شود وآنها را تحت فشار قرار می دهد احساس  كرده وفوراًبه گونه ای عاقلانه وی را از چنان موقعیتی خارج نمایند وهمواره باعث وگفتگوی دوستانه اورا راهنمایی وارشاد نمایند. تنبیه وبرخوردهای خشن دراین موقعیت سبب پرخاشگری بیشتر شده، ایجاد بیماری ها و ناسازگاری های روانی دیگر خواهد شد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت اخلاق کار و ارزشهای سازمانی تحقیق سیستمهای کامپیوتری مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS مبانی و پیشینه نظری اختلال بدشکلی بدن (فصل دوم پژوهش) مقاله بررسی ارتباط بین نیمرخ روانی و عود بیماری اعتیاد پایان نامه وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا