👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه ارائه چارچوب خط تولید سرویسگرا

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه ارائه چارچوب خط تولید سرویسگرا

پایان نامه ارائه چارچوب خط تولید سرویسگرا

پایان نامه ارائه چارچوب خط تولید سرویسگرا

چكیده 

مهندسی خط تولید نرمافزار روش مناسبی برای كاهش زمان و هزینه توسعه خانوادهای از سیستمهای

دارای ویژگیهای مشترك از طریق افزایش قابلیت استفاده مجـدد اسـت. چـ ارچوبهـا و رویكردهـای

مهندسی خطوط تولید نرمافزار فعلی داراییهای پایه را به عنوان واحدهای سازنده سیستمهـای نـرم-

افزاری معرفی میكنند كه از زمان طراحی تا استقرار میتواند به سیستم افزوده شوند. این بدین معنـا

است كه تمامی نقاط تغییرپذیری محصول باید قبل از تحویل نمونهسازی شـده باشـند. بـا توجـه بـه

تغییرات سریع در نیازمندیها و بازار به محصولاتی نیاز است كه قابلیت تغییرپیكربندی در زمان اجـرا

را نیز داشته باشند. یك راه حل برای این مسئله استفاده از پارادایم سرویسگرائی در مهندسـی خـط

تولید نرمافزار است.  

مقدمه 

خط تولید نرمافزار و معماری سرویسگرا به عنـوان دو رویكـرد كـه قابلیـت اسـتفاده مجـدد را بـرای

طراحان سیستمها فراهم میكنند شناخته میشوند. با توجه به بزرگتر و پیچیدهتر شدن سیسـت مهـا

نیاز به استفاده مجدد از مولفهها و عناصر افزایش پیدا كرده است. از این رو شركتهـا و سـازمانهـای

زیادی به سمت استفاده از این دو رویكرد رفتهاند. البته با وجود تاكید بر استفاده مجدد، تفـاو تهـایی

بین این دو رویكرد وجود دارد. خط تولید نرمافزار روی ایجـاد یـك خـانواده از محصـولات مـرتبط بـا

استفاده از داراییهای پایه مشترك تمركز دارد در حالیكه معماری سرویسگرا بر روی ایجاد سیسـت م-

هایی انعطافپذیر با استفاده از سرویسها متمركز است.  

خط تولید نرم افزار 

خط تولید نرمافزار یا خانوادههای نرمافزار به عنوان یك پارادایم توسعه نرمافزار مهم در حال رشد است [1]. شركتهای بزرگی مانند Nokia ،HP و Motorola نشان دادهاند كه استفاده از رویكرد خط تولید

برای توسعه نرمافزار میتواند بهبودهای كمی و كیفی قابل توجهی را در بهرهوری، زمان عرضه به بازار،كیفیت محصول و رضایت مشتری فراهم آورد.  

فهرست مطاللب 

فصل اول

1-1. مقدمه  ...............................................................................................................................................................................................  2 

1-2. تعریف مسئله  ...................................................................................................................................................................................  2 

1-3. اهداف تحقیق  ..................................................................................................................................................................................  3 

1-4. محدوده تحقیق  ...............................................................................................................................................................................  4 

1-5.  ساختار تحقیق  ................................................................................................................................................................................  4 

فصل دوم: ادبیات موضوع

2-1.  مقدمه  ...............................................................................................................................................................................................  7 

2-2. خط تولید نرمافزار  ..........................................................................................................................................................................  7 

2-2- 1.  حیطهبندی خط تولید  ..........................................................................................................................................................  8 

2-2- 2.  چرخه عمر خط تولید  ...........................................................................................................................................................  9 

2-2- 3.  نمودار ویژگیها  ...................................................................................................................................................................  10 

2-2- 4.  نقاط تغییر  ............................................................................................................................................................................  11 

2-2- 5.  معماری خط تولید  .............................................................................................................................................................  12 

2-3. معماری سرویسگرا  ....................................................................................................................................................................  12 

2-3- 1.  عناصر كلیدی معماری سرویسگرا  ................................................................................................................................  13 

2-3- 2.  اصول معماری سرویسگرا  ................................................................................................................................................  14 

2-4.  خط تولید سرویسگرا  ................................................................................................................................................................  16 

2-4- 1.  مقایسه معماری سرویسگرا و خط تولید نرمافزار  ................................................................................................16

فصل سوم: معرفی کارهای مرتبط

3-1.  چارچوب خط تولید SPL  ..........................................................................................................................................................  20 

3-1- 1.  مهندسی دامنه  ....................................................................................................................................................................  21 

3-1- 2.  مهندسی محصول  ...............................................................................................................................................................  24 

3-2.  چارچوب خط تولید SEI  ...........................................................................................................................................................  25 

3-2- 1.  فعالیتهای ضروری خط تولید  ...........................................................................................................................................  26 

3-2- 2.  حوزههای عملكردی مهندسی نرمافزار  ..........................................................................................................................  28 

3-2- 3.  حوزههای عملكردی فنی  ..................................................................................................................................................  29 

3-2- 4.  حوزه عملكردی مدیریت سازمانی  ..................................................................................................................................  29 

3-3.  متدولوژی خط تولید PULSE  ..................................................................................................................................................  30 

3-3- 1.  فازهای توسعه  ................................................................................................................................................................31  ...... 

3-3- 2.  مولفههای فنی  .....................................................................................................................................................................  32 

3-3- 3.  مولفههای پشتیان  ..............................................................................................................................................................  32 

3-4.  فرآیند مهندسی خط تولید نرمافزار تكاملی (ESPLEP)  .......................................................................................................  33 

3-5. چارچوب خط تولید سرویسگرای آقای LEE و همكارانش  ................................................................................................  36 

3-6.  رویكرد خط تولید سرویسگرا SOPLE-DE  ........................................................................................................................  39 

3-7. رویكرد تركیب مدیریت فرآیند حرفه، معماری سرویسگرا و خط تولید.........................................................................  41 

3-8. چارچوب خط تولید سبك وزن  ................................................................................................................................................  43 

3-9.  رویكرد طراحی معماری خط تولید سرویسگرا  ....................................................................................................................  45 

3-01.  مقایسه چارچوبها  .....................................................................................................................................................................  47 

3-11.  جمع بندی  .....................................................................................................................................................................................  50 

فصل چهارم: ویژگیهای راه حل مورد نظر

4-1. مشكلات روشهای موجود  ........................................................................................................................................................  52 

4-1- 1.  نقاط ضعف روشهای موجود  ...........................................................................................................................................  52 

4-1- 2.  چالشهای موجود در زمینه خط تولید سرویسگرا  ...................................................................................................  53 

4-2.  معرفی چارچوب خط تولید سرویسگرا پیشنهادی  .............................................................................................................  54 

4-2- 1.  مدل چارچوب پیشنهادی  .................................................................................................................................................  54 

4-2- 2.  ویژگیهای چارچوب پیشنهادی  ................................................................................................................................56  ...... 

4-2- 3.  ارزیابی چارچوب پیشنهادی  .............................................................................................................................................  57 

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1.  نتیجه گیری  ...................................................................................................................................................................................  60 

5-2. سوالات تحقیق  .............................................................................................................................................................................  60 

5-3. گامهای بعدی تحقیق  .................................................................................................................................................................  61  

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آشنایی با زندگینامه و آثار ریچارد راجرز طرح توجیهی تولید قطعات یدکی پر مصرف مورد نیاز صنایع پتروشیمی ونفت وگاز گزارش کارآموزی طرح توجیهی تولید آیفون تحقیق و پژوهش بررسی مقایسه ای میزان استرس در بین زنان شاغل و خانه دار توقیف اموال