👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی و مقایسه تاثیرات برخی از افزودنیها بر خزش بتن آسفالتی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی و مقایسه تاثیرات برخی از افزودنیها بر خزش بتن آسفالتی

پایان نامه بررسی و مقایسه تاثیرات برخی از افزودنیها بر خزش بتن آسفالتی

پایان نامه بررسی و مقایسه تاثیرات برخی از افزودنیها بر خزش بتن آسفالتی

مقدمه 

حمل ونقل  یک عامل  اساسـی  در پیـشرفت  اقتـصادی  بـوده  و توسـعه  پایـدار و تحکـیم  موقعیـت  اقتصادی  یک منطقه  یا کشور بدون  توسعه  و بهبـود وضـعیت  حمـل  ونقـل  غیـرممکن  اسـت  . بهبـود در وضعیت  حمل  ونقل  مستلزم  دارابودن  شبکه  های  حمل  ونقل  با ک یفیت  بسیار مطلـوب  اسـت  . از آنجاییکـه  بخش  اعظم  شبکه  حمل  ونقل  در کشور ما مربوط  به  حمل  ونقل  جاده  ای  است  لذا فراهم  نمودن  جاده  هایی  با کیفیت  مطلوب  می  تواند زمینه  ساز رشد و پویایی  بیشتری  در زمینه  اقتصاد کشور شود . تحقیقات  اخیـر نشان  داده  است  وضعیت  روسازی  بطور مستقی م  بر محیط  زیست ، اقتصاد و ... تأثیرگذار است . توسعه  و پیشرفت  سریع  صنعتی  جهان  در سالهای  اخیر باعث  ایجاد تقاضاهای  جدیدی  از قبیل  بار محوری  بیشتر، فشار چرخ  بیشتر و افزایش  در حجم  ترافیک شده  است  و همین  عوامل  میزان  تقاضا بـرای  روسـازی  بـا مقاومت  بالا را افزایش  داده  است . برای  دستیابی  به  روسازی  با مقاومت  بالا در اغلب  موارد بهترین  گزینه  استفاده  از قیرهای  اصلاح  شده  برای  تهیه  مخلوط  های  بتن  آسفالتی  می باشد. مطالعات  اخیر نشان  می دهـد که  صرف  استفاده  از یک قیر با مشخصات  رئولوژیکی  مشخص  نمی  توان  برآورد دقیقی  از مقاومـت  بـتن  آسفالتی  بع مل  آورد و به  همین  دلیل  انجام  آزمایشهای  تکمیلی  بر روی  نمونه  های  بتن  آسفالتی  ضـروری  است . با توجه  به  اینکه  بتن  آسفالتی  دارای  دو فاز الاستیک و ویسکوز می  باشـد هـر گونـه  تغییراتـی  در درجه  حرارت  و میزان  بارهای  وارده  به  طور مستقیم  بر عملکرد روسازی  تأثیر می  گذارد. آزمایش  خزش  یکی  از بهترین  آزمایشها برای  ارزیابی  خـصوصیات  مکـانیکی  مخلـوط  هـای  بـتن  آسـفالتی  در دماهـای  مختلف  و تحت  بارگذاریهای  مختلف  است  . در این  پژوهش  رفتار وابسته  بـه  زمـان  مخلـوط  هـای  بـتن  آسفالتی  اصـلاح  شـده  بـا افزودنیهـای  مختلـف  بـا رفتـار بـتن  آسـفالتی  معمـولی  در درجـه  حـرارت   و بارگذاریهای  مختلف  بررسی  شده  است . 

درجه حرارت

بتن  آسفالتی  مخلوطی  از قیر و سنگدانه  ها است  . از آنجا که  قیر مـاده  ای  ویـسکوز اسـت  بـا تغییـر درجه حرارت  رفتار آن  نیز تغییر می  کند که  ایـن  تغییـر رفتـار بـر خـصوصیات  بـتن  آسـفالتی  نیـز تـأثیر می گذارد. در هر صورت  می  توان  گفت  که  با افزایش  درجـه  حـرارت  میـزان  تغییرشـکل  دائمـی  در بـتن  آسفالتی  نیز افزایش  می یابد. شکل  (٢-٥) این  مطلب  را به  خوبی  نشان  می دهد. 

وقوع  نشست  ناشی  از تحکیم  در خاکهای  رس دار

فشردگی  یا تراکم  خاک در اثر تأثیر سربار، باعث  نشست  سازه  های  واقع  در روی  خـاک مـی  شـود . نشست  تحکیم  تغییرحجم  خـاک اشـباع  بعلـت  خـروج  آب  حفـره  ای  از خـاک مـی  باشـد . در خاکهـای  درشت دانه  (شن  و ماسه ) بعلت  نفوذپذیری  بالا، خروج  آب  به  سرعت  انجام  می گیرد. بعبارتی  دیگر ایـن  خاکها در زمان  کوبیده  شدن  توسط  غلتک ها تمام  نشست  ها را انجام  می  دهـد . 

فهرست  مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

فصل  اول : مقدمه

١-١- مقدمه                                                                                ٢

١-٢- تعریف  مسأله                                                                      ٣

١-٣- فرضیه  پژوهش                                                                   ٣

١-٤- اهمیت  پژوهش                                                                    ٤

١-٥- ضرورت  انجام  پژوهش                                                        ٤

١-٦- اهداف  پژوهش                                                                    ٥

١-٧- نحوه  انجام  پژوهش                                                              ٥

فصل  دوم : کاوش  در متون  فنی

٢-١- مقدمه                                                                                ٧

٢-٢- تاریخچه  ارزیابی  تغییر شکل  دائمی  در روسازی  بتن  آسفالتی          ٧

٢-٣- مکانیزم  ایجاد تغییر شکل های  دائمی  در روسازی                         ١٦

٢-٣-١- تغییر شکل  دائمی  ترکیبی  رویه  بتن  آسفالتی                          ١٦

٢-٣-٢- تغییر شکل  در لایه های  اساس  و بستر                                  ١٩

٢-٤- عوامل  مؤثر بر تغییر شکل  دائمی  در روسازی  بتن  آسفالتی             ٢٠

٢-٥- روشهای  ارزیابی  تغییر شکل های  دائمی  در بتن  آسفالتی               ٢٦

٢-٥-١- آزمایشهای  متداول  برای  ارزیابی  تغییر شکل های  دائمی  در بتن  آسفالتی     ٢٦

٢-٥-٢- انواع  روشهای  مدل سازی  رفتار بتن  آسفالتی                         ٣١

٢-٦- روشهای  اصلاح  قیر و مخلوط های  آسفالتی                                ٣٥

٢-٦-١- ضرورت  اصلاح  قیر و بتن  آسفالتی                                     ٣٥

٢-٦-٢- معرفی  افزودنیهای  قیر و بتن  آسفالتی                                   ٣٧

٢-٧- تأثیر افزودنیها بر خزش  بتن  آسفالتی                                          ٤٠

٢-٧-١- مقدمه                                                                           ٤٠

٢-٧-٢- تأثیر پودر لاستیک بر تغییر شکل های  دائمی   بتن  آسفالتی           ٤٢

٢-٧-٣- تأثیر آهک هیدراته  بر تغییر شکل های  دائمی  بتن  آسفالتی           ٤٤

٢-٧-٤- تأثیر پودر سنگ  قیر طبیعی  بر تغییر شکل های  دائمی  بتن  آسفالتی    ٤٥

فصل  سوم : شرح  آزمایشها و روش  تحقیق

٣-١- مقدمه                                                                               ٤٨

٣-٢- آزمایشهای  مصالح  سنگی                                                      ٤٨

٣-٢-١- آزمایشهای  مصالح  سنگدانه ای                                            ٤٨

٣-٢-٢- آزمایشهای  فیلر                                                                ٤٩

٣-٣- معرفی  چسبنده های  مورد استفاده  در پژوهش                               ٤٩

٣-٣-١- قیرمعمولی  (اصلاح  نشده )                                                ٤٩

٣-٣-٢- قیر اصلاح شده  با پودر لاستیک                                           ٥٠

٣-٣-٣- قیر اصلاح شده  با آهک هیدراته                                           ٥٠

٣-٣-٤- قیر اصلاح شده  با پودر سنگ  قیرطبیعی                                 ٥٠

٣-٤- آزمایشهای  چسبنده  قیری                                                        ٥١

٣-٥- آزمایشهای  نمونه های  بتن  آسفالتی                                            ٥١

٣-٥-١- آزمایشهای  مربوط  به  تعیین  درصد قیر بهینه                           ٥١

٣-٥-٢- آزمایش  خزش  و ترمیم  خزش                                            ٥٢

٣-٦- روش  تحقیق                                                                       ٥٣

٣-٦-١- آزمایشهای  قیر                                                                ٥٣

٣-٦-٢- آزمایشهای  مصالح  سنگی                                                  ٥٤

٣-٦-٣- آزمایشهای  فیلر                                                                ٥٤

٣-٦-٤- آزمایشهای  بتن  آسفالتی  گرم                                              ٥٥

فصل  چهارم : ارائه  نتایج   آزمایشها و تجزیه  و تحلیل  نتایج

٤-١- مقدمه                                                                               ٥٧

٤-٢- آزمایشهای  مصالح  سنگی                                                      ٥٧

٤-٢-١- آزمایش  مصالح  سنگدانه ای                                               ٥٧

٤-٢-٢- آزمایشهای  فیلر                                                               ٥٩

٤-٢-٣- دانه بندی  مصالح  سنگی                                                   ٥٩

٤-٣- آزمایش های  چسبنده  قیری                                                     ٦٠

٤-٣-١- آزمایش های  قیر٦٠.٧٠ معمولی  (اصلاح نشده )                      ٦٢

٤-٣-٢- آزمایشهای  قیر لاستیکی                                                    ٦٣

٤-٣-٣- آزمایشهای  انجام شده  بر روی  قیر آهکی                               ٦٤

٤-٣-٤- آزمایشهای  انجام  شده  بر روی  قیر اصلاح شده  با پودر قیر سنگ      ٦٤

٤-٤- آزمایش های  بتن  آسفالتی                                                       ٦٥

٤-٤-١- روش  تهیه  نمونه های  بتن  آسفالتی                                      ٦٥

٤-٤-١-١- نمونه های  بتن  آسفالتی  ساخته شده  با قیرمعمولی  (UMAC) ٦٥

٤-٤-١-٢- نمونه های  بتن  آسفالتی  ساخته شده  با قیرلاستیکی  (RMAC)     ٦٦

٤-٤-١-٣- نمونه های  بتن  آسفالتی  ساخته شده  با قیرآهکی  (HLMAC)    ٦٧

٤-٤-١-٤- نمونه  های  بتن  آسفالتی  ساخته  شده  با قیر اصلاح  شده  با پـودر قیـر سـنگ      ٦٧

(NMAC)

٤-٤-٢- نتایج  آزمایشهای  انجام شده  بر روی  نمونه های  بتن  آسفالتی       ٦٨

٤-٤-٣- نتایج  آزمایش  مارشال  بر نمونه های  بتن  آسفالتی                    ٧٣

٤-٤-٤- نتایج  آزمایش  خزش  استاتیکی  انجام شده  بر روی  انواع  نمونه های  بتن  آسفالتی     ٧٥

٤-٤-٥- تحلیل  نتایج  آزمایش  خزش  و ترمیم  خزش                            ٨١

٤-٤-٦- ارزیابی  تأثیر افزودنیها بر تغییرات  تنش  و کرنش  نمونه های  بتن  آسفالتی     ٨٤

٤-٤-٧- ارزیابی  تأثیر افزودنیها بر مدول  سفتی  مخلوط های  بتن  آسفالتی ٨٦

٤-٤-٨- ارزیابی  تأثیر افزودنیها بر خزش  بتن  آسفالتی                          ٨٩

٤-٤-٩- ارزیابی  تأثیر افزودنیها بر بازگشت  ویسکوالاستیک مخلوط های  آسفالتی        ٩٤

فصل  پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 

٥-١- جمع بندی                                                                          ٩٨

٥-٢- تأثیر افزودنیها بر تغییر شکل های  دائمی  بتن  آسفالتی                     ١٠١

٥-٣- بررسی  محاسن  و معایب  اصلاح  بـتن  آسـفالتی  بـا افزودنیهـای  مـورد اسـتفاده  در پژوهش            103

٥-٤- محدودیت های  مطالعه                                                          ١٠٥

٥-٥- نتیجه گیری                                                                        ١٠٥

٥-٦- ارائه  پیشنهادات  برای  تحقیقات  آینده                                        ١٠٦

منابع  و مراجع                                            ١٠٨

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت سازه های مشبک فضایی طرح توجیهی تولید پوشاک ضد آب با استفاده از محصولات نانو مقاله بررسی استفاده از شبكه های معنایی برای نمایش اطلاعات در یك محیط هوشمند مقاله بررسی خسارات ناشی از وقوع زلزله گزارش کارآموزی کامپیوتر-آشنایی با شبکه GSM و WLL