👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه بررسی رابطه بین هیجان خواهی و جنسیت در بین دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه شهر تهران

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه بررسی رابطه بین هیجان خواهی و جنسیت در بین دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه شهر تهران

پروژه بررسی رابطه بین هیجان خواهی و جنسیت در بین دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه شهر تهران در 58 صفحه ورد قابل ویرایش

پروژه بررسی رابطه بین هیجان خواهی و جنسیت در بین دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه شهر تهران در 58 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

چكیده......................................................................................................................... 1

فصل اول.................................................................................................................... 2

مقدمه.......................................................................................................................... 3

بیان مسئله.................................................................................................................. 4

سوالهای تحقیق.......................................................................................................... 6

موضوع تحقیق............................................................................................................ 6

فرضیه تحقیق............................................................................................................. 6

اهمیت و ضرورت و هدف تحقیق............................................................................... 6

تعریف اصطلاحات...................................................................................................... 7

فصل دوم (ادبیات و پیشینه تحقیق)........................................................................ 9

انگیزش....................................................................................................................... 10

تظاهرات انگیزش........................................................................................................ 11

هیجان......................................................................................................................... 13

هیجان به مثابه الگوهای پاسخ.................................................................................... 14

ابزار و بازشناسی هیجانها......................................................................................... 16

ابزار هیجان در چهره پاسخهای فطری..................................................................... 17

بازشناسی حالتهای هیجانی افراد بهنجار................................................................... 18

پسخورانه حاصل از هیجانهای برانگیخته.................................................................. 19

بازشناسی حالتهای هیحان افرادی كه دچار آسیب مغزی شده اند........................... 21

رابطه بین هیجان و انگیزش....................................................................................... 22

دیدگاهها و نظریه های هیجان.................................................................................... 23

1-نظریه جیمز لانگه................................................................................................... 23

2- دیدگاه شاخته: انگیختگی بی علت.......................................................................... 24

3- دیدگاه ماندار: اهمیت هیجانی و قفسه ها............................................................. 25

4- دیدگاه آرنولد: ارزیابی نخستین........................................................................... 25

5- دیدگاه لازاروس: ارزیابی نخستین....................................................................... 26

6- دیدگاه ونیر........................................................................................................... 28

7- فرضیه پسخورانه صورتی................................................................................... 28

آزمایش فرضیه و پسخورانه صورتی....................................................................... 30

8- دیدگاه ایزارد: نظریه هیجانهای متمایز................................................................. 31

9- دیدگاه دوسیستمی................................................................................................ 33

ویژگیهای افراد هیجان خواه ..................................................................................... 37

فرایندهای شناختی و هیجان خواهی.......................................................................... 38

ترجیحات شغل و نگرشها........................................................................................... 39

تفاوتهای فیزیولوژیكی................................................................................................ 39

رشد نقشهای جنسیتی................................................................................................ 41

الگویابی جنسیتی......................................................................................................... 42

رشد الگویابی جنسیتی................................................................................................ 43

گرفتن رفتار الگویابی جنسیتی.................................................................................... 44

الگویابی جنسیتی از كجا شروع می‎شود؟................................................................... 45

فصل سوم.................................................................................................................. 46

جامعه مورد مطالعه و روش نمونه گیری و مدل آماری........................................... 47

فصل چهارم................................................................................................................ 49

محاسبات آماری و نتایج ........................................................................................... 50

فصل پنجم.................................................................................................................. 51

خلاصه و نتیجه گیری................................................................................................ 52

محدودیت ها .............................................................................................................. 53

منابع .......................................................................................................................... 54

پیوست(آزمون هیجان خواهی زاكرمن)..................................................................... 56

 

 

 

فهرست اشكال

عنوان                                                                                               صفحه

شكل 1-2 برداشت لازاروس از هیجان به صورت یك فرایند.................................. 27

شكل 2-2 شكل تركیب رویدادهای عصب شناختی در فرضیه پسخورانه صورت... 29

شكل 4-2 شكل دیدگاه دوسیستمی هیجان................................................................ 36

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                  صفحه

جدول هیجان اصلی ایزارد (شكل 3-2)..................................................................... 32

جدول محاسبات فصل چهارم.................................................................................... 50

 

 

 

 

 

چكیده:

موضوع این تحقیق بررسی رابطه بین هیجان خواهی و جنسیت در بین دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه شهر تهران بوده است روش نمونه گیری دراین پژوهش روش خوشه ایی چند مرحله ای می‎باشد برای سنجش میزان هیجان خواهی از آزمون هیجان خواهی زاكرمن استفاده گردیده است و روش آمار آزمون T می‎باشد. نتیجه پژوهش نشان داد كه بین میزان هیجان خواهی پسران و دختران تفاوت معنی دار وجود ندارد.

 

 

 

مقدمه:

چه چیز افراد را برمی انگیزد كه زندگی خود را برای نجات فردی به خطر اندازند، یا برای دستیابی به هدفی خاص ساعتهای طولانی كار كنند؟ چرا مردم چنین رفتار می كنند؟ چرا یك دانشمند ساعتهای طولانی وقت خود را در آزمایشگاه صرف می‎كند و فعالیتهای دیگر و لذات را به دست فراموشی می سپارد؟ چرا یك ورزشكار ماهها تمرینات دردناك را در راه آمادگی برای مسابقات المپیك تحمل می‎كند؟ چرا یكی تمام تلاش خود را صرف مال اندوزی می‎كند و دیگری آنرا صرف كار كردن با مردم بی بضاعت در ناحیه ای دور افتاده و رشدنایافته ؟ مسلما نیازهای زیستی را نمی توان مسئول تنوع و پیچیدگی رفتار آدمی شمرد.

اصطلاح انگیزش همان طور كه از معنای رایج آن نیز برمی آید، به علت یا چرایی رفتار اشاره دارد. انگیزش، بدین معنا، تمام روان شناسی را در بر می‎گیرد. اما روان شناسان، مفهوم انگیزش را به عواملی محدود می سازند كه به رفتار نیرو می بخشند و به آن جهت می‎دهند.

بسیاری از رفتارهای اولیه نوزاد را نیازهای زیستی او تعیین می كند، كودك وقتی گریه می‎كند كه گرسنه است یا سردش است یا دردی دارد. اما پا به پای رشد كودك انگیزه های جدیدی سربرمی آورند كه از راه كنش متقابل به افراد دیگر آموخته می‎شوند. ما آنها را انگیزه های روانی خواهیم خواند تا از انگیزه هایی كه بر نیازهای زیستی استوارند، متمایز شوند. احساس امنیت، پذیرفته شدن و تایید شدن از سوی اطرافیان، احساسهای ارزشمنهدی و كفایت، و طلب تجارت جدید، همگی انگیزه های روانی مهمی هستند اگر چه شیوه ارضای آنها نزد افراد و فرهنگهای متفاوت فرق می‎كند. اما هیجانها، هیجانها پدیده هایی چند وجهی اند. هیچانها تا اندازه ای حالتهای عاطفی ذهنی هستند. هیجانها باعث می‎شوند تا به شیوه خاصی احساس كنیم مثلا، خشمگین یا شادمان شویم. هیجانها پاسخهای زیستی نیز هستند، واكنشهای فیزیولوژیكی كه بدن را برای عمل سازگاری آ‎ماده می سازند. بدن ما هنگام هیجان زدگی طوری فعال می‎شود كه با حالت بی هیجانی فرق دارد، افزایش ضربان قلب، عضلات تنیده و تنفس سریع را تجربه می كنیم.

ولی در اینجا این سوال می‎آید كه هیجانات در خدمت چه هدفی یا اهدافی هستند و چه فایده ای دارند؟ پژوهش فیزیولوژیكی درباره هیجان پیشنهاد می‎كند كه الگوهای متفاوت فعالیت فیزیولوژیكی هیجانات متفاوت هستند. هر چند كه پژوهش دیگری معتقد است بیشتر فعالیت فیزیولوژیكی از نظر روان شناختی معنادار نبوده و آنچه مهم است شدت انگیختگی احساس شده است و نه ویژگیهای مجزای كیفی آن مثل افزایش و كاهش ضربان قلب.

بیان مسئله:

حال آنچه كه هویت ما را می سازد چیست؟ و در جواب می‎توان گفت تا حدودی شامل آگاهی ما از طبقه بندی های اجتماعی است كه فرهنگی مقرر كرده و نیز پذیرفتن این طبقه بندیهاست و تا حدودی نیز شامل خصوصیات فردی ای است كه ما مستقلا آنرا می گیریم. یكی از طبقه بندی های اجتماعی عمده در هر جامعه ای جنسیت است.

غالبا اولین سوالی كه در مورد یك بچه می پرسند این است كه پسر است یا دختر؟ در فرهنگ ما و سایر فرهنگها مجموعه ای از علایق، خصوصیات شخصیتی و رفتارها زنانه یا مردانه تلقی می‎شود. ما از همان آغاز كودكی این معیار فرهنگی را می آموزیم  و كسب می كنیم.

یكی از علل تفاوتهای فردی در پذیرش رفتار و علایق ویژه یك جنسی احتمالا این است كه اهمیت مفاهیمی جنسیتی برای بعضی از كودكان بیش از كودكان دیگر است. براساس این فرضیه هر چند كه همه اعضاء یك جامعه از انتظاراتی كه از مردان و زنان می  رود. كاملا آگاهند برای بعضی از مردم مساله جنسیت مقوله به خصوص پراهمیتی است. بعضی، بسیاری از امور را براساس الگویابی جنسیتی تعبیر می كنند، سایرین در مورد مردم و موقعیتها بر اساس سایرمقوله ها قضاوت می كنند و به مساله جنسیت توجه نسبتا كمی دارند. مینا را در نظر بگیرید كه به پاركی می‎رود كه عده ای در آنجا سرگرم بازی والیبال هستند. او می‎خواهد تصمیم بگیرد كه آیا با آنها بازی كند یا نه. اگر طرحواره های جنسیتی از نظر او اهمیت داشته باشد با خودش فكر خواهد كرد كه آیا این بازی زنانه است یا مردانه. احتمالا نگاه می‎كند ببیند سایر دخترها هم بازی می كنند یا نه. و آیا مریم كه طرحواره های جنسیتها برایش چندان اهمیت ندارد با خودش فكر می‎كند كه آیا قبلا كه این بازی را كرده لذت برده یا نه او تصمیمش را در مورد بازی كردن براساس معیارهای غیراز جنسیت قرار می دهد. چه چیزی در مریم وجود دارد كه در تصمیم گیری متفاوت از مینا عمل می‎كند آیا این هیجان خواهی مریم نیست كه باعث چنین تصمیمی می‎شود یا طرحواره ذهنی مریم متفاوت است و به جنسیت اهمیت نمی دهد.

 

جامعه مورد مطالعه

جامعه مورد مطالعه شامل دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دبیرستانهای تهران كه در سال تحصیلی 83-1382 مشغول به تحصیل می باشند بوده است.

نمونه و روش نمونه گیری

تعداد افراد نمونه 100 نفر بود كه به تفكیك 50 نفر از جنس مذكر و 250 نفر از جنس مونت انتخاب شدند در این پژوهش برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شده است.

ابزار اندازه گیری:

ابزار این تحقیق شامل مقیاس هیجان خواهی زاكرمن می‎باشد كه توسط ماروین زاكرمن (1980) ساخته شده است. این آزمون شامل 14 سوال می‎باشد و هر سوال دارای دو قسمت «الف» و «ب» است. براساس كلید به ازای هر سوال درست یك نمره اختصاص داده می‎شود. مثلا اگر به سوالهای 1، 2، 5، 7، 8، 11 و 14 قسمت «الف» را جواب داده باشد به ازای هر سوال یك نمره مثبت می‎گیرد. و اگر به سوالهای 3، 4، 6، 9، 10، 12 و 13 به قسمت «ب» جواب داده باشد به ازای هر سوال یك نمره مثبت به او تعلق می‎گیرد. نرم این آزمون براین اساس است كه هر شخص اگر بین 5-3 قرار بگیرد هیجان پذیری بسیار پایینی دارد و بین 5-4 هیجان پذیری سطح پایین و بین 9-6 هیجان پذیری متوسط و بین 11-10 هیجان پذیری بسیار بالا را دارا می‎باشد.

روش و مدل آماری تحقیق

برای تحلیل داده های پژوهش حاضر از روشهای مناسب آمار توصیفی و همچنین برای آزمون فرضیه تحقیق از روشهای مناسب آماری استنباطی نظیر آزمون T استفاده شده است.

 

 

👇محصولات تصادفی👇

دانلود تحقیق بررسی مکانیسم تحمل گیاهان به شوری پرسشنامه تایید جویی کودکان پاورپوینت ارزشیابی سهام عادی مقاله بررسی کنترل کیفیت پروژه کارآفرینی کارگاه تولید تویی و توپ لاستیکی