👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله بررسی آی پی IP

ارتباط با ما

... دانلود ...

ترجمه مقاله بررسی آی پی IP

ترجمه مقاله بررسی آی پی IP در 30 صفحه ورد قابل ویرایش

ترجمه مقاله بررسی آی پی IP در 30 صفحه ورد قابل ویرایش  

فن آوری (تكنولوژی)

این بخش، جنبه ها (جهت‌ها) فن آورانه و فنی، TCP,IP‌وابسته به پروتكل و همچنین محیط، كار كردن و موثر بودن پروتكل را تعریف می‌كند، زیرا كانون (مركز) اصلی این مدرك (پروتكل) فرستادن به راه (مسیر)‌معینی می‌باشد(عملكرد رده 3)، بحث و گفتگو (پروتكل رده 4)TCP تا اندازه‌ای مختصر است.

TCP 

TCP، یك پروتكل حامل (حمل كننده) همسازی اتصال می‌باشد، كه یافته ها (داده‌ها) را مانند زنجیره (جریان) سازمان نیافته بایت، منتقل می‌كند.

با استفاده كردن از اعداد  زنجیره‌وار (متوالی) و پیام‌های تصدیق شده، (تصدیق پیام‌ها)، TCP می‌تواند، انتقال گره (بند) را همراه با تحویل داده‌ها، در مورد انتقال دادن بسته كوچك به پایانه گره (بند) فراهم كند.

جایی كه (پایانه‌ای) كه داده‌ها (یافته‌ها)، در انتقال دادن از منشا به پایانه، گم شده باشند، در این حالت، TCP ‌ می‌تواند داده‌ها (یافته‌ها) را دوباره انتقال داده، آن هم تا موقعی كه زمان درست، دلخواه، به دست آمده باشد یا، تا موقعی كه تحویل دادن موفقیت آمیز، حاصل شده باشد. TCP همچنین، می‌تواند پیام‌ها مكرر را تشخیص داده و آنها را به صورت درست و شایسته رها كند. اگر كامپیوتر انتقال دهنده، خیلی سریع، یافته‌ها (داده‌ها) را به كامپیوتر گیرنده، منتقل كند، TCP می‌تواند مكانیسم (نظام) مهار كردن جریان را به كار گرفته، و داده‌ها (یافته‌ها) را به آهستگی منتقل كند.

TCP همچنین می‌تواند تحویل داده‌ها را به لایه (رده) فوقانی، انتقال داده و از كاربرد آنها محافظت كند.

شكل1- نسبت (پیوند) مجموعه پروتكل اینترنت به نمونه به خصوص از مرجع (نشان) OSI نشان داده شده است.

نمونه خاص مرجع= OSI

IP، لایه (رده) 3 اصلی و بنیادی پروتكل در مجموعه اینترنت است.

علاوه بر انتقال میزان كار اینترنت، IP همچنین گزارش دادن خطا، و فروپاشی و مونتاژ دوباره، قسمت‌های داده‌ها را مهیا می‌كند، این قسمت از داده‌ها، به نام نگاره (نوشتن)، داده‌ها، می‌باشد، كه برای انتقال طی (در خلال) شبكه كامپیوتر طبق، اندازه متفاوت حداكثر تا اندازه حداقل می‌باشد. IP نشان دهنده مركز (اصل) مجموعه پروتكل اینترنت است.

نشانی دادن IP‌به طور جهانی فوق العاده می‌باشد، تعیین كردن (نسبت دادن) اعداد 32- بیت توسط مركز اطلاعات (داده‌های) شبكه كامپیوتری است. نشانی دادن IP، به طور فوق‌العاده جهانی، شبكه كامپیوتر، را در هر جا از جهان برای ارتباط داشتن با یكدیگر، مجاز شناخته است.

نشانی دادن IP به طور جهانی، فوق العاده به سه قسمت تقسیم شده است قسمت اول، به نشانی دادن شبكه كامپیوتر اختصاص دارد.

قسمت دوم، به نشانی دادن به جز نتیجه نهایی (پیامد) اختصاص دارد و قسمت سوم IP، به نشانی دادن، برای اجرا برنامه كامپیوتر اختصاص دارد.

و قسمت سوم IP به نشانی دادن برای اجرای برنامه كامپیوتر اختصاص دارد. نشانی دادن IP  از سه (3) رده بندی متفاوت، شبكه كامپیوتر حمایت می‌كند. رده بندی A ‌شبكه كامپیوتر عمدتا، برای استفاده كردن در تعداد معدودی، برای كامپیوترهای بسیار بزرگ، در نظر گرفته شده است. زیرا آنها فقط 8 (هشت) بیت برای نشانی دادن وسعت (زمینه) كامپیوتر، پیش بینی می‌كنند. رده بندی B شبكه كامپیوتری به 16- بیت اختصاص دارد. و رده بندی C، شبكه كامپیوتری به 24- بیت برای وسعت كامپیوتر نشانی داده شده، اختصاص داده. رده بندی C شبكه فقط 8- بیت را برای وسعت اجرا برنامه كامپیوتر پیش بینی می‌كند، به هر حال، تعداد اجرا برنامه در هر شبكه كامپیوتری می‌تواند یك عامل محدود كننده باشد. در همه رده‌‌بندی‌های شبكه كامپیوتری (A,Bو C) اكثر بیت‌های چپ، نشان دهنده، نوع شبكه كامپیوتر است.

نشانی دادن IP در طرح اعشاری، و با نقطه مشخص شده است.

برای مثال 34.0.0.1‌ شكل 2 نشان دهنده، طرح‌های نشانی داده، برای رده‌بندی A، شبكه كامپیوتر است.

شبكه كامپیوتری IP‌همچنین می‌تواند به واحدهای كوچكتر تقسیم گردد این واحدهای كوچكتر به نام «سبك كارجز نتیجه نهایی (پیامد) نامیده می‌شود، كه البته می‌توان آن را هم، به نام «جز نتیجه نهایی» هم نامیده شود.

این جز نتیجه نهایی (جز پیامد) می‌توان برای مجری (اداره كننده) شبكه كامپیوتر، انعطاف پذیر اضافی مهیا كند. برای مثال، در نظر بگیرید كه، یك شبكه كامپیوتر برای نشانی دادن رده‌بندی A اختصاص داده شده است، و همه بندها (گره‌های) در شبكه كامپیوتر آنكه، نمایش (بازنمایی) مشخص كردن با نقطه چین و اعشاری، این شبكه كامپیوتر این است كه با34/0.0.0‌ نشانی داده شده است.

(همه صفرهای در وسعت اجرا برنامه یك نشانی دادن ویژه در تمام شبكه كامپیوتری است) مجری (اداره كننده) می تواند با استفاده  كردن از جزء نتیجه نهایی، شبكه كامپیوتر را مجددا تقسیم كند.

ادامه دادن BGP‌شد.

آخرین تجدیدنظر (اصلاح) BGP؛ طرح ریزی كردن BGP4‌ جهت مهار كردن (اداره كردن)، و دسته بندی معضلات (گرفتاری‌های) مربوط به رشد و توسعه اینترنت بود.

به كارگیری (اجرا)IP/TCP‌ Cisco’s علاوه بر حمایت كردن Cisco‌از TCP و IP، به كارگیری (اجرا) IP/TCP‌Cisco‌ از ARP، RARP ، ICMP، و نماینده ARP‌هم حمایت (محافظت می‌كند) در وضعی كه مسیر پی در پی مانند یك خدمات رسان، از جانب طرح (شیوه) دیگر عمل می‌كند)، رها كردن، انعكاس صدا و خوب وارسی (بررسی كردن) (یك پروتكل جداسازی نشانی داده توسط شركت Hewlett-packard IEEE 802.3) توسعه یافته و در شبكه های كامپیوتری مورد استفاده می‌باشد. مسیرهای پی در پی Cisco‌همچنین می‌تواند به وضع خاصی برای استفاده كردن در سیستم آوازه قلمرو، DNS (Domain Name system)) باشد، آن هم موقعی كه نمایش (بازنمایی) مجری برنامه بودن، نشانی دادن - به- اسم مورد نیاز باشد.

یك شبكه كامپیوتری اینترنت كوچكIP/‍TCP را در نظر بگیرید، این شبكه اینترنتی متشكل شده از یك جز (بخش) فضا خالص و سه تا بند (گره)می‌باشد. عدد IP‌شبكه كامپیوتر برای این جز فضا خالص، برابر است با 2001.2.‌ اعداد مجری برنامه بودن برای A,B,C‌به ترتیب عبارتند از A=1‌، B=2 و C=3 ، كه آنها طبقه كردن نشانی دادن C‌می‌باشند، و بنابراین، برای متجاوز از 254 بند (گره)‌در این جز (بخش) از شبكه كامپیوتری مجاز شناخته شده‌اند.

هر یك از این بندها (گره‌ها)‌دارای نشانی دادن فضا خالص مطابق با آن، می‌باشند كه دارای طول شش (6) بایت می‌باشد آنها معمولا به شكل شش اعشاری نوشته می‌شوند، و توسط خط تیره (-) از هم جدا می‌شوند (برای مثال O2-FE-8V-4A-8C-A9)‌در نمودار بالا و نمودارهای بعدی، ما برای اهمیت دادن عدد بخش IP- نشانی دادن شبكه كامپیوتر آن را با رنگ قرمز نشان دادیم.

 

This section describes technical aspects of TCP, IP, related protocols, and the environments in which these protocols operate. Because the primary focus of this document is routing (a layer 3 function), the discussion of TCP (a layer 4 protocol) will be relatively brief.

TCP

TCP is a connection-oriented transport protocol that sends data as an unstructured stream of bytes. By using sequence numbers and acknowledgment messages, TCP can provide a sending node with delivery information about packets transmitted to a destination node. Where data has been lost in transit from source to destination, TCP can retransmit the data until either a timeout condition is reached or until successful delivery has been achieved. TCP can also recognize duplicate messages and will discard them appropriately. If the sending computer is transmitting too fast for the receiving computer, TCP can employ flow control mechanisms to slow data transfer. TCP can also communicate delivery information to the upper-layer protocols and applications it supports.

Figure 1. Relationship of the Internet Protocol Suite to the OSI Reference Model

IP

IP is the primary layer 3 protocol in the Internet suite. In addition to internetwork routing, IP provides error reporting and fragmentation and reassembly of information units called datagrams for transmission over networks with different maximum data unit sizes. IP represents the heart of the Internet protocol suite.

IP addresses are globally unique, 32-bit numbers assigned by the Network Information Center. Globally unique addresses permit IP networks anywhere in the world to communicate with each other.

An IP address is divided into three parts. The first part designates the network address, the second part designates the subnet address, and the third part designates the host address.

IP addressing supports three different network classes. Class A networks are intended mainly for use with a few very large networks, because they provide only 8 bits for the network address field. Class B networks allocate 16 bits, and Class C networks allocate 24 bits for the network address field. Class C networks only provide 8 bits for the host field, however, so the number of hosts per network may be a limiting factor. In all three cases, the leftmost bit(s) indicate the network class. IP addresses are written in dotted decimal format; for example, 34.0.0.1. Figure 2 shows the address formats for Class A, B, and C IP networks.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت ساخت و سازمان شهر در دوره متقدم اسلامی و از قرن دوم تا هفتم هجری تحقیق صنعت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه پروژه مالی-گزارش طراحی نظام های مالی شركت خاک صحرا (سهامی خاص) امنیت شبكه های كامپیوتری پایان نامه بررسی عوامل موثر بر تصادفات جاده ای استان اردبیل