👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه هنر تحقیقی پیرامون استندهای گرافیكی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه هنر تحقیقی پیرامون استندهای گرافیكی

پایان نامه هنر تحقیقی پیرامون استندهای گرافیكی

پایان نامه هنر تحقیقی پیرامون استندهای گرافیكی

چكیده

  هنر گرافیك همچون پوسته‌ای است كه هسته حیاتی و فرهنگ ملی را به صورت زیبایی ارائه می‌نماید. هسته یا محتوای هنرگرافیك بر پایه فرهنگ ملی قراردارد.

  در این رساله سعی بر آن شده كه از بحث وسیع و گسترده گرافیك ، كه یكی از شاخه‌های این رشته ، استندهای تبلیغاتی است ، تعریف مختصری بیان شده است.

قابل ذكر است كه برای ایجاد ارتباط بین اجتماع و دادن اطلاعات به افراد احتیاج به تبلیغات قابل ذكر است كه برای ایجاد ارتباط بین اجتماع و دادن اطلاعات به افراد احتیاج به تبلیغات داریم. تبلیغات جنبه‌های گوناگونی دارد. تبلیغات عمومی و تبلیغات بازرگانی ، كه در همه این موارد گرافیك محیطی نقش بسیار فراوانی را در جامعه امروزی ایفاء می‌كند كه خود نیز تقسیم‌بندی و انواع مختلفی را دارا می‌باشد.

گرافیك محیطی شامل دو بخش است. گرافیك محیطی دوبعدی و گرافیك محیطی سه‌بعدی ( حجمی ) ، كه حیطه عمل بسیار گسترده‌ای دارد. گرافیك محیطی می‌تواند جنبه اطلاع‌رسانی یا حالت تأكید نسبت به موضوعی را داشته باشد و یا جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی و در آخر جنبه‌های تبلیغاتی ، كه همه این عوامل كیفیت و عناصر بصری را دربرمی‌گیرند.

مقدمه  

گرافیك در دنیای پیچیده ارتباطات امروز ، نقش اساسی ایفا می‌كند و به سبب گستردحگی حیطه فعالیت ، به شاخه‌های تخصصی متعددی تقسیم می‌گردد. بدین سبب شناخت عرصه‌های مختلف این هنر بسیط ، برای متخصصین و نیز برای مخاطبین آن ضروری به نظر می‌رسد.

براساس این ساختار ، این پایان نامه با هدف شناخت هرچه بیشتر از مفهوم گرافیكی محیطی در بخش تبلیغات و استند تدوین گردیده است. 

هنر گرافیك

 تعاریف بسیاری برای هنر گرافیك وجود دارد كه هر كدام در زمان و دوره‌ای خاص پاسخگوی این هنر بوده‌اند. با گذشت زمان و پیشرفت تكنولوژی ، تعاریف نیز دستخوش تغییراتی می‌شوند اما آنچه در تمامی آنها مشترك می‌باشد ، این مضامین هستند.

  1- ارتباط و تعامل انسانی و اجتماعی

  2- عناصر ترسیمی ( خط ، نقطه ، سطح )

  3- گزارش ( متن و نقشه )

  4- تكثیر 

در تعاریف هنر گرافیك چنین می‌خوانیم :

گرافیك از نظر لغوی به معنای « ترسیم » و « نگارش » است. بر این مبنا گرافیك هنری است كه ترسیم كردن و نگارش ، اركان اصلی آن را تشكیل می‌دهند. هنرگرافیك عبارت است از : گونه هنرهای تصویری كه در وهله نخست به منظور تكثیر یا آفرینش ( روپرودوكسیون ) آفریده می‌شوند. واژه گرافیك از مصدری یونانی به معنای نوشتن می‌آ‌ید و ریشه آن در اصل به معنای « خراشیدن » و «‌ فقر كردن » است. كسی كه به هنر گرافیك می‌پردازد ، «‌ هنرمند گرافیك » نامیده می‌شود.

  در زبان فارسی گرافیست نیز به معنای هنرمند گرافیك مرسوم شده است.[1] لفظ گرافیك به معنای مراحل ماشینی و نیمه ماشینی جهت بازسازی قصورات و كلام است. در برگیرنده فعالیت‌های بی‌شمار  و با ارزش هنری و اجتماعی است ، كه برجسته‌ترین آنها را كتاب چاپی تشكیل می‌دهد.[2]

  2- حوزه‌ای در هنرهای بصری كه اساساً مداد چاپ شدنی ( تصاویر ، نقوش و نوشته‌ها ) را دربرمی‌گیرند.

  امروزه «‌ طراحی گرافیكی » در سینما و تلویزیون نیز كاربرد دارد.

  صفحه‌آرایی ، تصویرسازی ، طراحی و نشانه و حروف ، تبلیغات دیواری ، استندها و بسته‌های كالاها از زمینه‌های فعالیت طراح گرافیك محسوب می‌شود. سابقه این فعالیت‌ها به كارهای ویلیام ماریس ، لیسیتسكی[3] و باهاوشماعی[4] مدرسه هنری - بازمی‌گردد[5].

1- میرشمس‌الدین ، ادیب سلطانی ، راهنمای آماده ساختن كتاب ؛ چاپ دوم سازمان انتشارات فرانكلین ؛ ص 23

2- امیر یگانه ، رویا ؛ ترجمه بخش هنرهای گرافیك از دایره المعارف هنری جهان ، پایان نامه كارشناسی ، تهران : دانشگاه الزهرا ، استاد راهنما : بیژن جناب ، خرداد 1372 ؛ ص 11.

3- Lisitski 4- bahaus 5- رویین ، پاكباز ، دایره المعارف هنر ، ص 349

فهرست مطالب 

عنوان

صفحه

 

 

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول : هنر گرافیك

    1-1- تاریخچه كوتاهی از هنر گرافیك

    1-2- بررسی علم ارتباط تصویری و بصری

فصل دوم : تبلیغات

    2-1- سابقه تاریخی تبلیغات

    2-2- تبلیغات چیست؟

    2-3- مضون تبلیغات

    2-4- شرایط اساسی برای تبلیغات به طرز مؤثر

    2-5- بررسی رنگ در تبلیغات

   2-5-1- تأثیر رنگ در تبلیغات

   2-5-2- عوامل مؤثر در انتخاب رنگ

   2-5-3- رابطه و رنگ و بیننده در تبلیغات

فصل سوم : گرافیك محیطی

    3-1- گرافیك محیطی

    3-2- گرافیك محیطی مسطح یا دوبعدی

    3-3 پیكتوگرامها

1

3

4

7

8

14

15

15

16

17

18

19

19

20

22

23

25

29

 

 

 

    3-3-1- وظیفه و عملكرد پیكتوگرام

    3-4- گرافیك محیطی حجمی یا سه بعدی ( خط - شكل ، بافت … )

    3-5- اقسام گرافیك محیط حجمی

   3-5-1- گرافیك محیطی و فضاهای عمومی

   3-5-2- گرافیك محیطی فضای باز

   3-5-3- گرافیك محیطی فضاهای بسته

فصل چهارم : استند

    4-1- استند چیست؟

    4-2- تقسیم‌بندی استندها

    4-3- طراحی گرافیكی استند

    4-4- چگونه باید از رنگ در طراحی استند استفاده كرد

    4-5- طراحی خط در استند

    4-6- نمایش و عرضه كالا در استندهای تبلیغاتی

    4-6-1- چگونگی نمایش طرحهای استند

    4-7- تولید

    4-8- حركت در استند

    4-9- تكامل طرحها

    4-10- انواع استند

30

33

45

46

49

50

53

54

55

56

58

59

63

64

67

69

71

7

 

 

 

    4-11- طرحهای ثابت و همیشگی

    4-12- استندهای نمایشگاهی

    4-13- استندهای برتر

فهرست منابع و مأخذ

فهرست منابع و مأخذ لاتین

فهرست منابع و تصاویر عكاسی شده

 

78

80

82

85

86

 

👇محصولات تصادفی👇

مقاله کارشناسی بررسی روش‌های برقراری امنیت در وب سایت ‌ها پروژه مالی رشته حسابداری پایان نامه رباتیك پروژه جراحی و هوشبری پرندگان مقاله اثر تنش گرمایی بر رشد، سنتز نشاسته و پروتئین دانه واریته گندم